Rectangle

Välkommen till Faktiskt, en tjänst från Saco som ger dig en tydligare bild av Sveriges akademiker* och deras viktigaste valfrågor. Här har du som beslutsfattare en unik möjlighet att ta del av opinionen hos en stor och viktig väljargrupp. För vi är många – drygt 1,5 miljoner** till antalet – varav nära 1 miljon är medlemmar i något av Sacoförbunden, och vi blir stadigt fler.

*Personer med eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer
**1 573 969 personer (SCB, 2021).

Akademikernas viktigaste valfrågor:

Det här är de tio viktigaste frågorna för Sveriges akademiker. Klicka på listan till vänster för att se vilka valfrågor som är viktigast baserat på det parti som akademikerna kan tänka sig att rösta på.

?

452

- så många är Sveriges akademiker. Källa: SCB, 2021.

Material property, Product, Mesh, Textile, Style, Font, Line, Grille, Aqua

1

573

Antalet akademiker har ökat med 100 % sedan år 2000.

Ökning antal akademiker

Sveriges akademiker är många och vi blir bara fler. År 2035 beräknas nästan hälften* av Sveriges befolkning ha studerat vidare efter gymnasiet.

*48 procent av alla i befolkningen 20-64 år.
Källa: SCB, Trender och Prognoser 2020 Befolkning, utbildning, arbetsmarknad – med sikte på år 2035.

Material property, Product, Mesh, Textile, Style, Font, Line, Grille, Aqua

3,7 miljoner – så mycket skiljer sig livslönen mellan manliga och kvinnliga akademiker.

Källa: Livslöner för kvinnliga och manliga akademiker, Saco, 2021.

Vem är akademikern?

Varje prick i diagrammet motsvarar 0,1 % av Sveriges akademiker.

?

Material property, Product, Mesh, Textile, Style, Font, Line, Grille, Aqua

Det vanligaste yrket för akademiker är lärare i för- eller grundskola eller fritidspedagog.

Källa: SCB, anställda 16-64 år efter yrke, 2020.

Sacos viktigaste valfrågor

Låt staten ta huvudansvar för skolan och dess finansiering
En likvärdig skola av hög kvalitet är basen i ett starkt kunskapssamhälle. Skolan ska ge alla elever samma chans att lyckas. Så är det inte idag. Den svenska skolans adelsmärke, förmågan att kompensera för elevers skilda förutsättningar, har försämrats avsevärt. För att garantera likvärdigheten behöver staten ta huvudansvar för skolan och dess finansiering. Resurserna måste fördelas efter behov och det gäller både mellan kommuner och mellan kommunala och fristående skolor.
Öka högskolans resurser
All utbildning ska hålla hög kvalitet. Idag varierar kvaliteten både mellan högskolor och mellan utbildningar. Samtidigt finns en risk att ökade krav på högskolan att bidra mer till det livslånga lärandet tar resurser från utbildningen av unga studenter. Högskolans resurser behöver öka för att stärka kvaliteten och möta samhällets behov och kraven från nya studentgrupper. Dessutom måste en större andel av de totala forskningsmedlen gå direkt till lärosätena. Det ger högskolan mer permanenta resurser och bättre möjligheter till strategiskt och långsiktigt kvalitetsarbete. Det är en förutsättning för starka, självständiga lärosäten och för akademisk frihet.
Förbättra forskningens och forskarnas villkor
Forskning är avgörande för ekonomisk tillväxt, innovation och samhällsutveckling. Därför måste förutsättningarna för forskning vara goda. Det behövs inte minst för att lösa klimatutmaningarna. Forskare skapar också det framtida kunskapssamhället genom forskning och innovation, liksom genom att utbilda blivande forskare och studenter. Forskare måste ha bra villkor som gör det attraktivt att arbeta med forskning och som får forskare från andra länder att söka sig till Sverige. Forskningspolitiken måste vara långsiktig.
Stärk det livslånga lärandet
Arbetsmarknaden är kunskapsintensiv och teknisk utveckling förändrar även akademikernas arbetsuppgifter. Akademiker har kunskaper som gör att de snabbt kan ställa om för att möta kompetensbehov inom den gröna omställningen och andra framtidsbranscher. Men det finns också stora behov av fort- och vidareutbildning inom flera akademikeryrken. Möjligheterna till livslångt lärande måste vara goda även för akademiker. Det förutsätter ett brett utbud av kvalificerad utbildning. Högskolan behöver särskilda resurser för att utveckla och tillgängliggöra kurser för dem som har ett jobb idag – men kanske inte i morgon.
Behåll akademikerna på arbetsmarknaden
Alla ska ha möjlighet att använda sina utbildningar och sina kunskaper. Arbetsmarknaden måste vara inkluderande och präglas av mångfald, jämlikhet och jämställdhet. Frånvaro från arbetsmarknaden medför att kunskaper och arbetslivserfarenhet urholkas, vilket är ett samhällsekonomiskt slöseri. Det kan minska med förebyggande arbetsmiljöarbete och starka offentliga trygghetsförsäkringar.

Långtidsarbetslösa och sjukskrivna behöver bättre förutsättningar att komma tillbaka. Även studenter behöver stöd från det offentliga när det oväntade händer.
Utbildning ska löna sig
I ett kunskapssamhälle måste det löna sig att satsa på utbildning och lärande under yrkeslivet. Lön, villkor och arbetsmiljö påverkar individers val av utbildning och arbetsgivare. Därmed påverkas också kompetensförsörjningen i såväl näringslivet som offentlig sektor. Många högskoleutbildningar som leder till yrken där det idag råder brist på personal, som inom vård, skola och omsorg, är idag ekonomiskt olönsamma. Samtidigt saknar välfärden en långsiktig och stabil finansiering. Det är inte hållbart. Arbetsgivare och skattesystem måste premiera utbildning och ansvarstagande. Politiska beslut ska öka incitamenten för utbildning, inte minska dem. Utbildning ska löna sig.
Låt staten ta huvudansvar för skolan och dess finansiering
En likvärdig skola av hög kvalitet är basen i ett starkt kunskapssamhälle. Skolan ska ge alla elever samma chans att lyckas. Så är det inte idag. Den svenska skolans adelsmärke, förmågan att kompensera för elevers skilda förutsättningar, har försämrats avsevärt. För att garantera likvärdigheten behöver staten ta huvudansvar för skolan och dess finansiering. Resurserna måste fördelas efter behov och det gäller både mellan kommuner och mellan kommunala och fristående skolor.
Öka högskolans resurser
All utbildning ska hålla hög kvalitet. Idag varierar kvaliteten både mellan högskolor och mellan utbildningar. Samtidigt finns en risk att ökade krav på högskolan att bidra mer till det livslånga lärandet tar resurser från utbildningen av unga studenter. Högskolans resurser behöver öka för att stärka kvaliteten och möta samhällets behov och kraven från nya studentgrupper. Dessutom måste en större andel av de totala forskningsmedlen gå direkt till lärosätena. Det ger högskolan mer permanenta resurser och bättre möjligheter till strategiskt och långsiktigt kvalitetsarbete. Det är en förutsättning för starka, självständiga lärosäten och för akademisk frihet.
Förbättra forskningens och forskarnas villkor
Forskning är avgörande för ekonomisk tillväxt, innovation och samhällsutveckling. Därför måste förutsättningarna för forskning vara goda. Det behövs inte minst för att lösa klimatutmaningarna. Forskare skapar också det framtida kunskapssamhället genom forskning och innovation, liksom genom att utbilda blivande forskare och studenter. Forskare måste ha bra villkor som gör det attraktivt att arbeta med forskning och som får forskare från andra länder att söka sig till Sverige. Forskningspolitiken måste vara långsiktig.
Stärk det livslånga lärandet
Arbetsmarknaden är kunskapsintensiv och teknisk utveckling förändrar även akademikernas arbetsuppgifter. Akademiker har kunskaper som gör att de snabbt kan ställa om för att möta kompetensbehov inom den gröna omställningen och andra framtidsbranscher. Men det finns också stora behov av fort- och vidareutbildning inom flera akademikeryrken. Möjligheterna till livslångt lärande måste vara goda även för akademiker. Det förutsätter ett brett utbud av kvalificerad utbildning. Högskolan behöver särskilda resurser för att utveckla och tillgängliggöra kurser för dem som har ett jobb idag – men kanske inte i morgon.
Behåll akademikerna på arbetsmarknaden
I ett kunskapssamhälle måste det löna sig att satsa på utbildning och lärande under yrkeslivet. Lön, villkor och arbetsmiljö påverkar individers val av utbildning och arbetsgivare. Därmed påverkas också kompetensförsörjningen i såväl näringslivet som offentlig sektor. Många högskoleutbildningar som leder till yrken där det idag råder brist på personal, som inom vård, skola och omsorg, är idag ekonomiskt olönsamma. Samtidigt saknar välfärden en långsiktig och stabil finansiering. Det är inte hållbart. Arbetsgivare och skattesystem måste premiera utbildning och ansvarstagande. Politiska beslut ska öka incitamenten för utbildning, inte minska dem. Utbildning ska löna sig.
Utbildning ska löna sig
I ett kunskapssamhälle måste det löna sig att satsa på utbildning och lärande under yrkeslivet. Lön, villkor och arbetsmiljö påverkar individers val av utbildning och arbetsgivare. Därmed påverkas också kompetensförsörjningen i såväl näringslivet som offentlig sektor. Många högskoleutbildningar som leder till yrken där det idag råder brist på personal, som inom vård, skola och omsorg, är idag ekonomiskt olönsamma. Samtidigt saknar välfärden en långsiktig och stabil finansiering. Det är inte hållbart. Arbetsgivare och skattesystem måste premiera utbildning och ansvarstagande. Politiska beslut ska öka incitamenten för utbildning, inte minska dem. Utbildning ska löna sig.

Här finns

akademikerna

Sök på din kommun i rutan på kartan för att se hur många akademiker som finns i din kommun. Ju större andel akademiker desto mörkare färg på kartan.

?

Tre frågor om debattklimatet

Sveriges akademiker är trötta på

Sveriges 1,5 miljoner akademiker är i princip helt eniga: Politiker bör tänka efter före, hålla sig till fakta och visa respekt för sina politiska motståndare.

debattklimatet.

Klicka på pilarna för att navigera mellan diagrammen.

Tre viktiga frågor om skola och utbildning

                      – Sveriges akademiker tycker till.

Likvärdighet, kvalitet och ett livslångt lärande. Ta en närmare titt på var akademikerna står i tre av våra viktigaste valfrågor. Vill du ta del av alla våra valfrågor? Klicka här.

Utbildning

Klicka på pilarna för att navigera mellan diagrammen.

               – så skulle akademikerna rösta.

Här kan du se hur akademikerna skulle rösta om det var val idag, och jämföra med partiernas potentiella väljarstöd (det vill säga de partier akademikerna kan tänka sig att rösta på).

Jämför

?

Klicka på pilarna för att navigera mellan diagrammen.

Statistiken och undersökningen
Statistiken är baserad på en undersökning genomförd av undersökningsföretaget Novus och statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Novusundersökningen skickades till yrkesverksamma akademiker i maj 2022. Totalt svarade 1038 personer. Resultatet är viktat mot SCB:s uppgifter rörande yrkesverksamma akademiker i landet vad gäller ålder och kön.

Ibland summerar inte diagrammen till 100 procent, det beror på att svaren är avrundade till hela procent, eller att alternativet Vet ej/Ingen uppfattning inte redovisas. I de fall där resultaten bryts på partinivå och skiljer sig marginellt mot gruppen akademiker som helhet kan små skillnader bero på slumpen.

Vid nedbrytningar av resultaten på undergrupper (tex väljargrupper) ska de alltid tolkas med viss försiktighet och när baserna är under 100 bör det inte dras för långtgående slutsatser då felmarginalen ökar när intervjuerna är färre. Det går dock ofta att hitta statistiska skillnader även i mindre populationer även om nivåerna kan vara svårare att slå fast.
Kampanjen
Akademiker är en stor och viktig väljargrupp som politikerna borde lyssna på. Saco har skapat den här kampanjen för att ge politiker snabb och enkel tillgång till fakta om Sveriges akademiker.

Vi tycker nämligen att fakta och kunskap ska prägla valrörelsen. Vi vill också berätta om våra viktigaste frågor inför valet och vilka krav vi ställer på Sveriges politiker.
Saco
Saco är en partipolitiskt obunden facklig centralorganisation. Vi består av 22 fackförbund som tillsammans har 940 000 akademiker som medlemmar.

Vi deltar i samhällsdebatten med utredningar och fakta. Saco gör skillnad för Sveriges akademiker genom att påverka lagstiftning och andra avgörande beslut.

Vill du veta mer? Klicka här.

Mer om

Adress
Box 2206
103 15 Stockholm

Org.nr 802000-0850

Följ oss

Kontakta oss
faktiskt@saco.se